શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ,રાજકોટ તારીખ : - -

ક્રમઅનાજઆવક ક્વી.નીચો ભાવઉચો ભાવ
ક્રમફળફળાદી તથા શાકભાજી નું નામઆવક ક્વી.નીચો ભાવઉચો ભાવ