શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ , રાજકોટ


શ્રી પોપટભાઇ સોરઠીયા વેજીટેબલ માર્કેટયાર્ડ
શાકભાજી / ફળફળાદી વિભાગના આવક / ભાવ

તારીખ : - -


ક્રમફળફળાદી તથા શાકભાજી નું નામઆવક ક્વી.નીચો ભાવઉચો ભાવ
1બટાટા8000.00195.00265.00
2ટમેટા991.0055.00125.00
3સુરણ5.00195.00305.00
4કોથમરી75.00105.00155.00
5સકરીયા3.00255.00355.00
6મુળા16.00205.00335.00
7રીંગણા69.0075.00145.00
8કોબીજ74.0025.0045.00
9ફુલાવર84.0094.00205.00
10ભીંડો24.00595.00805.00
11ગુવાર26.00905.001405.00
12ચોળા સીંગ8.00505.00705.00
13વાલોળ24.00155.00265.00
14ગીલોડા6.00295.00605.00
15દૂધી33.0075.00145.00
16કારેલા26.00390.00505.00
17સરગવો13.00290.00590.00
18તુરીયા20.00490.00795.00
19પરવર13.00295.00505.00
20કાકડી36.00125.00255.00
21ગાજર50.0095.00155.00
22વટાણા41.00305.00605.00
23તુવેર સીંગ4.00355.00435.00
24બીટ14.00155.00255.00
25ગલકા23.00295.00455.00
26મેથી40.00195.00355.00
27વાલ11.00405.00505.00
28ડુંગળી લીલી41.0075.00165.00
29આદુ50.00690.00905.00
30મરચા - લીલા74.00195.00405.00
31લસણ - લીલુ 25.00595.000.00
32મકાઇ - લીલી0.000.00805.00
33લીંબુ41.00405.00655.00
34તરબુચ20.00175.00265.00
35કેરી - કાચી23.00345.00595.00
36બટાટા110.000.000.00
37બટાટા110.000.000.00
38બટાટા110.000.000.00
39બટાટા110.000.000.00
40બટાટા2600.00160.00230.00
41ડુંગળી સુકી3000.00125.00280.00
42ટમેટા680.00340.00510.00
43સુરણ2.00170.00250.00
44કોથમરી100.00210.00310.00
45સકરીયા4.00250.00330.00
46મુળા40.00150.00230.00
47રીંગણા100.00110.00210.00
48કોબીજ70.00110.00200.00
49ફુલાવર70.00310.00490.00
50ભીંડો50.00330.00450.00
51ગુવાર60.00430.00570.00
52ચોળા સીંગ45.00250.00330.00
53વાલોળ4.00270.00350.00
54ગીલોડા70.00230.00310.00
55દૂધી50.00170.00230.00
56કારેલા30.00330.00470.00
57સરગવો5.00240.00460.00
58તુરીયા20.00310.00490.00
59પરવર3.00250.00330.00
60કાકડી35.00310.00470.00
61ગાજર20.00210.00340.00
62વટાણા5.001210.001410.00
63તુવેર સીંગ10.00340.00510.00
64બીટ4.00240.00400.00
65ગલકા30.00250.00330.00
66મેથી20.00240.00400.00
67ડુંગળી લીલી45.00110.00210.00
68મરચા - લીલા240.00150.00230.00
69મકાઇ - લીલી60.00140.00240.00
70લીંબુ40.00540.00730.00
71પપૈયા10.00140.00240.00
72બટાટા3.000.000.00
73બટાટા50.0025.0028.00
74બટાટા5500.0070.00130.00
75ડુંગળી સુકી1200.00150.00325.00
76ટમેટા280.0090.00130.00
77સુરણ4.00100.00200.00
78કોથમરી140.00100.00140.00
79મુળા80.00110.00120.00
80રીંગણા130.0070.00100.00
81કોબીજ60.0055.0090.00
82ફુલાવર35.0080.00120.00
83ભીંડો56.00620.00820.00
84ગુવાર58.00900.001200.00
85ચોળા સીંગ28.00250.00400.00
86વાલોળ57.00100.00200.00
87ગીલોડા35.00100.00150.00
88દૂધી40.00100.00140.00
89કારેલા5.00600.00800.00
90સરગવો17.00400.00530.00
91તુરીયા12.001000.001200.00
92પરવર16.00800.001030.00
93કાકડી47.00200.00340.00
94ગાજર66.00110.00150.00
95વટાણા37.00240.00410.00
96તુવેર સીંગ17.00200.00260.00
97બીટ0.00200.00330.00
98ગલકા37.00200.00330.00
99મેથી10.00140.00220.00
100વાલ33.00400.00500.00
101ડુંગળી લીલી57.00100.00120.00
102આદુ21.00250.00400.00
103ચણા - લીલા4.00250.00400.00
104મરચા - લીલા101.00310.00420.00
105મકાઇ - લીલી38.00150.00220.00
106લીંબુ110.00200.00340.00
107બટાટા6300.00260.00320.00
108ટમેટા390.00200.00300.00
109સુરણ3.00220.00310.00
110કોથમરી29.00500.00700.00
111મુળા2.00250.00310.00
112રીંગણા19.0040.0080.00
113કોબીજ23.0050.0090.00
114ફુલાવર18.00260.00340.00
115ભીંડો29.00250.00420.00
116ગુવાર30.00380.00640.00
117ચોળા સીંગ7.00450.00650.00
118વાલોળ1.00750.001050.00
119ગીલોડા3.00150.00250.00
120દૂધી19.00110.00210.00
121કારેલા10.00320.00440.00
122સરગવો1.00360.00450.00
123તુરીયા4.00560.00720.00
124પરવર1.00350.00610.00
125કાકડી32.00170.00250.00
126ગાજર10.00140.00280.00
127બીટ1.00160.00240.00
128ગલકા3.00250.00410.00
129મેથી10.00350.00550.00
130વાલ1.001500.001900.00
131ડુંગળી લીલી20.00300.00450.00
132આદુ19.00900.001360.00
133મરચા - લીલા82.00320.00410.00
134મકાઇ - લીલી30.00200.00280.00
135લીંબુ41.00440.00860.00
136તરબુચ1.00250.00460.00
137બટાટા7000.0090.00210.00
138ડુંગળી સુકી1000.0030.0095.00
139ટમેટા370.00100.00220.00
140સુરણ4.00250.00350.00
141કોથમરી85.0050.00110.00
142સકરીયા3.00350.00550.00
143મુળા19.00200.00300.00
144રીંગણા45.00100.00200.00
145કોબીજ67.0060.00100.00
146ફુલાવર41.00140.00210.00
147ભીંડો27.00800.00900.00
148ગુવાર15.001400.001800.00
149ચોળા સીંગ5.00250.00400.00
150વાલોળ26.00300.00420.00
151ગીલોડા7.00270.00360.00
152દૂધી25.00200.00350.00
153કારેલા5.00530.00760.00
154સરગવો4.00370.00520.00
155તુરીયા10.00700.00850.00
156પરવર3.00370.00510.00
157કાકડી21.00360.00480.00
158ગાજર51.00170.00290.00
159વટાણા73.00220.00310.00
160તુવેર સીંગ21.00450.00600.00
161બીટ25.00100.00200.00
162ગલકા10.00360.00440.00
163મેથી35.00100.00220.00
164વાલ3.00600.00800.00
165ડુંગળી લીલી51.00100.00160.00
166આદુ43.001100.001320.00
167ચણા - લીલા41.00130.00210.00
168મરચા - લીલા32.00400.00500.00
169હળદર - લીલી4.00250.00320.00
170લસણ - લીલુ 21.00330.00510.00
171મકાઇ - લીલી25.00180.00230.00
172લીંબુ35.00350.00650.00
173બટાટા9500.0080.00140.00
174ડુંગળી સુકી1200.0033.00121.00
175ટમેટા530.00250.00350.00
176સુરણ3.00250.00400.00
177કોથમરી71.0060.00120.00
178સકરીયા4.00220.00360.00
179મુળા5.00300.00400.00
180રીંગણા59.00100.00150.00
181કોબીજ75.0075.00110.00
182ફુલાવર30.00150.00250.00
183ભીંડો35.00800.001050.00
184ગુવાર31.00850.001200.00
185ચોળા સીંગ5.00500.00700.00
186વાલોળ17.00350.00550.00
187ગીલોડા4.00160.00250.00
188દૂધી20.00200.00300.00
189કારેલા2.00600.00800.00
190સરગવો30.00300.00400.00
191તુરીયા4.00800.001000.00
192પરવર2.00450.00650.00
193કાકડી13.00400.00500.00
194ગાજર30.00150.00250.00
195વટાણા50.00350.00450.00
196તુવેર સીંગ4.00550.00650.00
197બીટ5.00160.00260.00
198ગલકા15.00400.00500.00
199મેથી30.00200.00300.00
200વાલ4.00550.00750.00
201ડુંગળી લીલી43.00100.00150.00
202આદુ28.001200.001400.00
203ચણા - લીલા10.00150.00250.00
204મરચા - લીલા55.00450.00650.00
205લસણ - લીલુ 21.00200.003501.00
206મકાઇ - લીલી35.00180.00250.00
207લીંબુ26.001100.001500.00
208તરબુચ29.00150.00250.00
209લીંબુ41.001050.001450.00
210તરબુચ28.00150.00250.00
211ડુંગળી લીલી41.00100.00170.00
212મેથી220.00310.000.00