Prices of Today
તારીખ : 20-11-2018 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 1130.00 , 1171.00 | ઘઉં લોકવન - 390.00 , 439.00 | ઘઉં ટુકડા - 430.00 , 490.00 | જુવાર - સફેદ - 540.00 , 775.00 | જુવાર - પીળી - 265.00 , 342.00 | બાજરી - 265.00 , 355.00 | મકાઇ - 275.00 , 345.00 | તુવેર - 500.00 , 940.00 | ચણા - પીળા - 710.00 , 852.00 | અળદ - 850.00 , 1021.00 | મગ - 1000.00 , 1230.00 | વાલ - દેશી - 550.00 , 770.00 | વાલ - પાપળી - 650.00 , 890.00 | ચોળી - 1075.00 , 1425.00 | મઠ - 625.00 , 840.00 | કડથી - 750.00 , 890.00 | સીંગદાણા - 1070.00 , 1175.00 | મગફળી - જીણી - 790.00 , 992.00 | મગફળી જાડી - 740.00 , 956.00 | તલી - 2670.00 , 2830.00 | એરન્ડા - 1011.00 , 1041.00 | અજમો - 1075.00 , 1385.00 | સુવા - 1225.00 , 1485.00 | સોયાબીન - 550.00 , 575.00 | સીંગફાડા - 740.00 , 1065.00 | તલ કાળા - 3005.00 , 3720.00 | લસણ - 99.00 , 216.00 | ધાણા - 911.00 , 1121.00 | મરચા - 600.00 , 1550.00 | વરીયાળી - 1325.00 , 1485.00 | જીરૂ - 3300.00 , 3600.00 | રાય - 828.00 , 975.00 | મેથી - 691.00 , 790.00 | ઇસબગુલ - 1250.00 , 1510.00 | રજકાનું - બી - 1850.00 , 2400.00 | ગુવારનું - બી - 801.00 , 884.00 |
બટાટા - 200.00 , 280.00 | ડુંગળી સુકી - 60.00 , 151.00 | ટમેટા - 150.00 , 200.00 | સુરણ - 210.00 , 320.00 | કોથમરી - 330.00 , 510.00 | મુળા - 230.00 , 310.00 | રીંગણા - 60.00 , 100.00 | કોબીજ - 40.00 , 70.00 | ફુલાવર - 200.00 , 300.00 | ભીંડો - 360.00 , 550.00 | ગુવાર - 340.00 , 610.00 | ચોળા સીંગ - 350.00 , 500.00 | વાલોળ - 300.00 , 450.00 | ગીલોડા - 140.00 , 230.00 | દૂધી - 100.00 , 180.00 | કારેલા - 240.00 , 430.00 | સરગવો - 300.00 , 500.00 | તુરીયા - 500.00 , 600.00 | પરવર - 320.00 , 480.00 | કાકડી - 260.00 , 450.00 | ગાજર - 210.00 , 330.00 | વટાણા - 900.00 , 1100.00 | તુવેર સીંગ - 450.00 , 650.00 | ગલકા - 300.00 , 400.00 | મેથી - 220.00 , 290.00 | ડુંગળી લીલી - 140.00 , 210.00 | આદુ - 950.00 , 1150.00 | ચણા - લીલા - 270.00 , 520.00 | મરચા - લીલા - 100.00 , 250.00 | હળદર - લીલી - 380.00 , 610.00 | લસણ - લીલુ - 950.00 , 1150.00 | મકાઇ - લીલી - 140.00 , 220.00 | લીંબુ - 600.00 , 850.00 |

કર્મચારીનું નામ અને હોદો

 
ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદો ફોન નં. શેરો ફોટો (ક્લીક કરો)
1 શ્રી બી.આર .તેજાણીસેક્રેટરી - કાયમી
2 શ્રી ડી.આર .જાડેજાઆસી.સેક્રેટરી - કાયમી
3 શ્રી બી.એચ.સોરઠીયાઆસી.સેક્રેટરી - કાયમી
4 શ્રી પી.આર .ભુત ઇન્સપેક્ટર - કાયમી
5 શ્રી એમ.કે .સાકરીયાઇન્સપેક્ટર - કાયમી
6 શ્રી કે.વી.ચાવડાઇન્સપેક્ટર - કાયમી
7 શ્રી જે.બી.શીયાણીમાર્કેટ સુપરવાઇઝર - કાયમી
8 શ્રી એ.પી.ડાંગરીયાએકાઉન્ટન્ટ - કાયમી
9 શ્રી એચ.એન. ભલાણીઆંકડાશાસ્ત્રી - કાયમી
10 શ્રી જે.જે.રાખશીયાસ્ટેનોટાઇપીસ્ટ - કાયમી
11 શ્રી એચ.પી.રાણાઓફીસ સુપ્રીટેંન્ડન્ટ - કાયમી
12 શ્રી જે.એલ.સુદાણીક્લાર્ક - કાયમી
13 શ્રી બી.એલ.રૂપાપરાક્લાર્ક - કાયમી
14 શ્રી એ.જે કથરીયાક્લાર્ક - કાયમી
15 શ્રી જે.કે.રાણાક્લાર્ક - કાયમી
16 શ્રી .પી.એમ.પટૉળીયાક્લાર્ક - કાયમી
17 શ્રી એમ.પી.જાડેજાક્લાર્ક - કાયમી
18 શ્રી એમ.આર.મુછડીયાક્લાર્ક - કાયમી
19 શ્રી એચ.ડી.વાગડીયાક્લાર્ક - કાયમી
20 શ્રી એમ.એન.ડવ ક્લાર્ક - કાયમી
21 શ્રી પી.આર.કામરીયાક્લાર્ક - કાયમી
22 શ્રી એસ.વી.જાડેજાકોમ્પ્યુટર ઓપરેટર - કાયમી
23 શ્રી જે.એન.લુણાગરીયાક્લાર્ક - કાયમી
24 શ્રી કે.કે.ડોડીયાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
25 શ્રી એમ.એન .હુંબલ રાઇટર ક્લાર્ક - કાયમી
26 શ્રી આર.એન .સોરાણીગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
27 શ્રી આર.એ.જાડેજાક્લાર્ક - કાયમી
28 શ્રી વી.સી.પરમાર ગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
29 શ્રી એમ.એચ .ધાંધણીયાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
30 શ્રી પી.ડી.પીપળીયાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
31 શ્રી એમ.આર.ભોરણીયાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
32 શ્રી બી.પી.ડાંગરીયાક્લાર્ક - કાયમી
33 શ્રી પી.આર.શીંગાળાકેશીયર - કાયમી
34 શ્રી જી.બી .અકબરીઇન્સપેક્ટર - કાયમી
35 શ્રી એસ.જે.કુંડલીયાએકાઉન્ટન્ટ - કાયમી
36 શ્રી એ.સી.ચાવડાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
37 શ્રી પી.જી.હીન્સુઓક્ષનર - કાયમી
38 શ્રી જી.જી.હરણ ગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
39 શ્રી એમ.વી .ટીલાળાઓક્ષનર - કાયમી
40 શ્રી એસ.કે.ઘોડાસરાકાંટાક્લાર્ક - કાયમી
41 શ્રી જી.સી.લુણાગરીયાકાંટાક્લાર્ક - કાયમી
42 શ્રી એન.આર.ગરસોંદીયાકાંટાક્લાર્ક - કાયમી
43 શ્રી એચ.એ.મીઠાણીડ્રાઇવર - કાયમી
44 શ્રી કે.એ.ડોબરીયાડ્રાઇવર - કાયમી
45 શ્રી એચ.જી.સરધારાડ્રાઇવર - કાયમી
46 શ્રી.એચ.એસ.રાવલ ડ્રાઇવર - કાયમી
47 શ્રી જી.વી.લીંબાસીયારાઇટર ક્લાર્ક - કાયમી
48 શ્રી આર.પી.ઢોલરીયાઓક્ષનર - કાયમી
49 શ્રી એન.એલ બારસીયાઓક્ષનર - કાયમી
50 શ્રી કે.જે.સાધરીયાઓક્ષનર - કાયમી
51 શ્રી એ.પી.ધામીઓક્ષનર - કાયમી
52 શ્રી કે.કે.જાડેજાઓક્ષનર - કાયમી
53 શ્રી આર.પી.વાસાણીઓક્ષનર - કાયમી
54 શ્રી સી.એન.બુસાઓક્ષનર - કાયમી
55 શ્રી આર.આર.બારસીયાક્લાર્ક ઓક્ષનર કમ - કાયમી
56 શ્રી જી.ટી.કુમરખાણીયાક્લાર્ક ઓક્ષનર કમ - કાયમી
57 શ્રી બી.સી.જાદવ ક્લાર્ક કમ ઓક્ષનર - કાયમી
58 શ્રી એસ.ડી.સભાયાકાંટાક્લાર્ક - કાયમી
59 શ્રી વી.એ.કુવાડીયાગેસ્ટહાઉસમેન - કાયમી
60 શ્રી આર.એચ.પરસાણાપટાવાળા - કાયમી
61 શ્રી એચ.જે .સગપરીયાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
62 શ્રી એચ.એ.કોટક પટાવાળા - કાયમી
63 શ્રી બી.ડી.પીપળીયાગેઇટ કલાર્ક - કાયમી
64 શ્રી એસ.કે.કારીયાપટાવાળા - કાયમી
65 શ્રી એ.કે.ચાવડાનાયક - કાયમી
66 શ્રી આર.સી.રૈયાણીવોટરમેન - કાયમી
67 શ્રી વી.વી .કાચાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
68 શ્રી એચ.ડી.વ્યાસચોકીદાર - કાયમી
69 શ્રી પી.એ.બાવરીયાચોકીદાર - કાયમી
70 શ્રી એન.જી.લાવડીયાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
71 શ્રી પી.કે.સાકરીયાચોકીદાર - કાયમી
72 શ્રી બી.બી.પટોળીયાચોકીદાર - કાયમી
73 શ્રી એમ.કે.વસોયાક્લાર્ક - કાયમી
74 શ્રી આર.એચ.ગજેરાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
75 શ્રી એમ.જે.હીરાણીચોકીદાર - કાયમી
76 શ્રી ડી.બી.સાકરીયાચોકીદાર - કાયમી
77 શ્રી વાય.ડી.લીંબાસીયાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
78 શ્રી એન.જે.કોરાટ ગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
79 શ્રી એમ.કે.લીંબાસીયાચોકીદાર - કાયમી
80 શ્રી જે.એમ.પટેલ ગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
81 શ્રી બી.પી.ભુત ગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
82 શ્રી એસ.જે.શુક્લ ચોકીદાર - કાયમી
83 શ્રી કે.બી.ઝાલાવડીયારાઇટર ક્લાર્ક - કાયમી
84 શ્રી વી.ડી.તાલપરાચોકીદાર - કાયમી
85 શ્રી એ.યુ.ડોબરીયાચોકીદાર - કાયમી
86 શ્રી એ.એ.રૈયાણીનાયક - કાયમી
87 શ્રી ડી.જે.ટીંબડીયાપટાવાળા - કાયમી
88 શ્રી બી.એ.વીઠલાણીચોકીદાર - કાયમી
89 શ્રી બી.એન.વેકરીયાચોકીદાર - કાયમી
90 શ્રી એમ.જી.લીંબાસીયાચોકીદાર - કાયમી
91 શ્રી એમ.એન.લીંબાસીયાચોકીદાર - કાયમી
92 શ્રી જે.આર.લીંબાસીયાચોકીદાર - કાયમી
93 શ્રી એચ.વી.લુણાગરીયાચોકીદાર - કાયમી
94 શ્રી પી.એસ.સીદપરાપટાવાળા - કાયમી
95 શ્રી એ.બી.વાણીયાનાયક - કાયમી
96 શ્રી કે.બી.વઘેરા સફાઇ કામદાર - કાયમી
97 શ્રી સી.ડી.વઘેરા સફાઇ કામદાર - કાયમી
98 શ્રી જે.એન.વઘેરાગેઇટ ક્લાર્ક - કાયમી
99 શ્રી જી.બી.મુછડીયા સફાઇ કામદાર - કાયમી
100 શ્રી આર.બી.પરમાર સફાઇ કામદાર - કાયમી
101 શ્રીમતી સવિતાબેન ઉકાભાઇ સફાઇ કામદાર - કાયમી
102 શ્રીમતી સમજુબેન રામજીભાઇ સફાઇ કામદાર - કાયમી
103 શ્રીમતી વનીતાબેન ડાયાભાઇ સફાઇ કામદાર - કાયમી
104 શ્રી આર. બી.લુણાગરીયાઇન્સપેક્ટર - કાયમી
105 આર.પી.વેકરીયાક્લાર્ક - કાયમી
106 શ્રી એચ.એમ.જાડેજાચોકીદાર કાયમી
107 શ્રી કે.બી. શુકલચોકીદાર કાયમી
108 શ્રી જે.એસ.રામાણીચોકીદાર કાયમી
109 શ્રી બી.સી. કાકડીયાચોકીદાર કાયમી
110 શ્રી એમ.વી. જાડેજાચોકીદાર કાયમી
111 શ્રી એચ.સી. વાણીયાસફાઇકામદાર કાયમી
112 શ્રી જે.એચ.વઘેરાસફાઇ કામદાર કાયમી
113 શ્રી કે.જે.વઘેરાસફાઇ કામદાર કાયમી
114 શ્રી એસ.કે. ગાંગાણીચેકીદાર કાયમી
115 શ્રી વી.આર. કોરાટચોકીદાર કાયમી