Prices of Today
તારીખ : 20-09-2020 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 

સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષના લાયસન્સની યાદી

અનાજ વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી અને જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૪૪૧ ૫૫૧૨૫.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૪૫૫ ૪૦૯૫૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૪૯ ૩૬૭૫.૦૦
ક વર્ગ સ્પેશ્યલ વેપારી ૫૦/- ૩૦૦.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૫૧૯ ૨૫૯૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૨૭ ૨૭૦.૦૦
અ વર્ગ તોલાટ ૧૦/- ૧૮૮ ૧૮૮૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/- ૯૨૭ ૪૬૩૫.૦૦
  કુલ   ૨૬૧૨ ૧૩૨૭૮૫.૦૦
 
શાકભાજી વિભાગ
અ.નાં. લાયસન્સનો પ્રકાર લાયસન્સની ફી રૂ।. લાયસન્સ સંખ્યા કુલ રકમ
અ વર્ગ વેપારી જ.ક.એ. ૧૨૫/- ૬૨ ૭૭૫૦.૦૦
જનરલકમીશન એજન્ટ ૧૦૦/- ૬૭ ૬૭૦૦.૦૦
અ વર્ગ વેપારી ૯૦/- ૧૫૬ ૧૪૦૪૦.૦૦
બ વર્ગ વેપારી ૭૫/- ૫૫૧ ૭૫.૦૦
અ વર્ગ મર્યાદિત વેપારી ૫૦/- ૨૧ ૨૭૫૫૦.૦૦
છુટક વેપારી ૧૦/- ૧૨૦ ૨૧૦.૦૦
હમાલ મજુર ૫/-   ૬૦૦.૦૦
  કુલ ૯૭૮   ૫૬૯૨૫.૦૦