Prices of Today
તારીખ : 08-08-2020 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 750.00 , 945.00 | ઘઉં લોકવન - 334.00 , 359.00 | ઘઉં ટુકડા - 335.00 , 397.00 | જુવાર - સફેદ - 536.00 , 631.00 | જુવાર - પીળી - 345.00 , 385.00 | બાજરી - 260.00 , 305.00 | તુવેર - 800.00 , 1100.00 | ચણા - પીળા - 765.00 , 850.00 | અળદ - 800.00 , 1216.00 | મગ - 950.00 , 1460.00 | વાલ - દેશી - 1250.00 , 1625.00 | વાલ - પાપળી - 1895.00 , 2205.00 | ચોળી - 800.00 , 1150.00 | તલી - 1451.00 , 1631.00 | એરન્ડા - 737.00 , 767.00 | તલ કાળા - 1400.00 , 2734.00 | લસણ - 723.00 , 1396.00 | ધાણા - 1060.00 , 1270.00 | વરીયાળી - 890.00 , 1005.00 | જીરૂ - 2325.00 , 2495.00 | રાય - 660.00 , 980.00 | મેથી - 930.00 , 1261.00 | રાયડો - 918.00 , 918.00 | રજકાનું - બી - 3000.00 , 4900.00 | ગુવારનું - બી - 743.00 , 743.00 |
બટાટા - 380.00 , 490.00 | ટમેટા - 350.00 , 550.00 | સુરણ - 400.00 , 500.00 | કોથમરી - 1000.00 , 1400.00 | મુળા - 150.00 , 250.00 | રીંગણા - 50.00 , 150.00 | કોબીજ - 190.00 , 320.00 | ફુલાવર - 350.00 , 550.00 | ભીંડો - 80.00 , 140.00 | ગુવાર - 400.00 , 550.00 | ચોળા સીંગ - 110.00 , 190.00 | ગીલોડા - 100.00 , 200.00 | દૂધી - 100.00 , 150.00 | કારેલા - 150.00 , 300.00 | સરગવો - 200.00 , 300.00 | તુરીયા - 250.00 , 300.00 | પરવર - 300.00 , 500.00 | કાકડી - 150.00 , 280.00 | ગાજર - 150.00 , 290.00 | વટાણા - 900.00 , 1200.00 | કંટોળા - 800.00 , 1100.00 | ગલકા - 100.00 , 200.00 | મેથી - 300.00 , 500.00 | ડુંગળી લીલી - 150.00 , 250.00 | આદુ - 800.00 , 1000.00 | મરચા - લીલા - 550.00 , 850.00 | મગફળી - લીલી - 350.00 , 550.00 | મકાઇ - લીલી - 80.00 , 300.00 | લીંબુ - 100.00 , 200.00 |

માર્કેટ ચાર્જીસ

અ.નાં. ચાર્જીસના પ્રકાર એકમ દર રૂ।. કોણ આપે
  માર્કેટ ફી      
  (અ) અનાજ બજાર વિભાગ      
દરેક નિયંત્રીત ખેત જણસી દર રૂ।. ૧૦૦ ની કિંમત ઉપર ૦૦.૫૦ ખરીદનાર
  (બ) શાકભાજી વિભાગ      
દરેક નિયંત્રીત શાકભાજી ફળફળાદી દર રૂ।. ૧૦૦ ની કિંમત ઉપર ૦ ૦.૫૦ ખરીદનાર
  (ક)ફુલ બજાર વિભાગ      
  દરેક પ્રકારના ફુલ દર રૂ।. ૧૦૦ ની કિંમત ઉપર ૦૦.૫૦ ખરીદનર
  (ડ)પશુ બજાર વિભાગ દરેક ઢોરની એકની કિંમત ઉપર    
ગાય,બળદ,ભેંસ રૂ।.૧ થી ૧૦૦ ૧.૦૦ ખરીદનાર
ગાય,બળદ,ભેંસ રૂ।.૧૦૧ થી ૨૦૦ ૨.૦૦ ખરીદનાર
ગાય,બળદ,ભેંસ રૂ।.૨૦૧ થી ૩૦૦ ૩.૦૦ ખરીદનાર
ગાય,બળદ,ભેંસ રૂ।.૩૦૧ થી ૪૦૦ ૪.૦૦ ખરીદનાર
ગાય,બળદ,ભેંસ રૂ।.૪૦૧ થી ગમે તેટલી કિંમત ઉપર ૪.૦૦ ખરીદનાર
  કમીશન      
  (અ) અનાજ બજાર વિભાગ      
તેલીબીયા,કપાસ,જીરૂ રૂ।.૧૦૦ ની કિંમતના માલ ઉપર ૧.૦૦ ખરીદનાર
અનાજ,કઠોળ,ઇસબગુલ,ધાણા રૂ।.૧૦૦ ની કિંમતના માલ ઉપર ૧.૫૦ ખરીદનાર
મરચા,ગોળ તથા લસણ રૂ।.૧૦૦ ની કિંમતના માલ ઉપર ૨.૦૦ ખરીદનાર
  (બ) શાકભાજી      
દરેક નિયંત્રીત શાકભાજી રૂ।.૧૦૦ ની કિંમતના માલ ઉપર ૬.૦૦ ખરીદનાર
  ફળફળાદી, મસાલા તેજાના      
  (ક) પશુ બજાર વિભાગ      
  પશુ બજાર માટે રૂ।. ૧ થી ૧૦૦ ૧.૦૦ ખરીદનાર
    રૂ।.૧૦૧ થી ૨૦૦ ૨.૦૦ ખરીદનાર