કપાસ બીટી - 650.00 , 948.00 | ઘઉં લોકવન - 347.00 , 364.00 | ઘઉં ટુકડા - 346.00 , 388.00 | જુવાર - સફેદ - 545.00 , 650.00 | જુવાર - પીળી - 355.00 , 380.00 | બાજરી - 255.00 , 325.00 | તુવેર - 850.00 , 1080.00 | ચણા - પીળા - 725.00 , 840.00 | અળદ - 850.00 , 1318.00 | મગ - 950.00 , 1516.00 | વાલ - દેશી - 1260.00 , 1395.00 | વાલ - પાપળી - 1730.00 , 2010.00 | સીંગદાણા - 1470.00 , 1675.00 | મગફળી - જીણી - 895.00 , 1184.00 | મગફળી જાડી - 900.00 , 1170.00 | તલી - 1450.00 , 1670.00 | એરન્ડા - 725.00 , 771.00 | સુવા - 675.00 , 850.00 | સીંગફાડા - 920.00 , 1275.00 | તલ કાળા - 1900.00 , 2751.00 | લસણ - 705.00 , 1262.00 | ધાણા - 1050.00 , 1350.00 | વરીયાળી - 860.00 , 1025.00 | જીરૂ - 2335.00 , 2538.00 | રાય - 700.00 , 865.00 | મેથી - 865.00 , 935.00 | રાયડો - 700.00 , 778.00 | રજકાનું - બી - 3500.00 , 5200.00 |
બટાટા - 240.00 , 320.00 | ડુંગળી સુકી - 45.00 , 160.00 | ટમેટા - 500.00 , 600.00 | સુરણ - 550.00 , 700.00 | કોથમરી - 400.00 , 600.00 | મુળા - 150.00 , 300.00 | રીંગણા - 50.00 , 130.00 | કોબીજ - 50.00 , 90.00 | ફુલાવર - 250.00 , 350.00 | ભીંડો - 50.00 , 120.00 | ગુવાર - 400.00 , 500.00 | ચોળા સીંગ - 300.00 , 500.00 | ગીલોડા - 100.00 , 200.00 | દૂધી - 50.00 , 150.00 | કારેલા - 250.00 , 350.00 | સરગવો - 300.00 , 450.00 | તુરીયા - 350.00 , 500.00 | પરવર - 700.00 , 800.00 | કાકડી - 250.00 , 350.00 | ગાજર - 110.00 , 220.00 | વટાણા - 750.00 , 1100.00 | ગલકા - 80.00 , 220.00 | મેથી - 450.00 , 750.00 | ડુંગળી લીલી - 100.00 , 250.00 | આદુ - 750.00 , 1020.00 | મરચા - લીલા - 650.00 , 900.00 | મગફળી - લીલી - 400.00 , 500.00 | મકાઇ - લીલી - 150.00 , 350.00 | લીંબુ - 250.00 , 350.00 |

વેપારી નુ નામ અને સરનામા

ક્રમ ટાઇપ દુકાન નં. ક્ષેત્રફળ ચો.ફુટ પેઢીનું નામ મો.નં.
૦૧ A-ટાઇપ ૩૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ કલ્યાણ ટ્રેડીંગ કું। ૨૭૦૨૩૨૨
  A-ટાઇપ ૩૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ ગોવિંદજી મનજી એન્ડ સન્સ ગોકુલ ઇન્ડસ્ટ્રીજ - તરઘડી ૨૭૦૨૫૩૬/૨૭૦૩૭૬૮
  A-ટાઇપ ૩૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ ગોરધનદાસ હરિભાઇ એન્ડ બ્રધર્સ (મે.કે.જે.બ્રધર્સ) ૯૮૨૫૪ ૧૭૧૦૦
  A-ટાઇપ ૩૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ ધીરજલાલ પ્રેમચંદ એન્ડ બ્રધર્સ ૯૮૨૫૪ ૧૭૧૦૦
  A-ટાઇપ ૩૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પી. જયસુખલાલ એન્ડ કું। ૨૫૭૩૬૩૮
  A-ટાઇપ ૩૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.યમુના ટ્રેડીંગ કુ। ૯૮૨૫૨ ૧૭૨૫૧
  A-ટાઇપ ૩૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ મારૂતિ કોટન ૯૮૭૯૫ ૧૧૫૭
  A-ટાઇપ ૪૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.અશ્વીન પટેલ એન્ડ કું। ૯૮૨૪૫ ૯૦૨૮૫
  A-ટાઇપ ૪૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.નંદલાલ ગોપાલજી ખીમાણી ૯૪૨૮૩ ૪૬૬૬૭
  A-ટાઇપ ૪૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ ચંદ્રકાન્ત છગનભાઇ અઢીયા ૯૮૨૪૨ ૩૪૮૪૦
  A-ટાઇપ ૪૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.મયુર ટ્રેડર્સ ૯૮૨૪૨ ૮૪૭૭૮
  A-ટાઇપ ૪૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ સ્વસ્તિક એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૨ ૦૬૦૫૬
  A-ટાઇપ ૪૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.સતનામ ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૨૪૦ ૨૦૨૮૧
  A-ટાઇપ ૪૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.શિવ ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૭૯૦ ૧૦૪૧૪
  A-ટાઇપ ૪૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ એચ.એમ.પટેલ ૯૮૨૫૭ ૨૪૫૦૧
  A-ટાઇપ ૪૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ હાલપરા પ્રભુભાઇ લધાભાઇ એ.કું। ૯૯૦૯૦ ૮૪૩૦૯
  A-ટાઇપ ૪૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ એસ.વિનોદકુમાર એન્ડ કૂં। ૯૮૨૪૪૦૦૬૪૮
  A-ટાઇપ ૫૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી પ્રગટેશ્વર ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૭૯૬ ૬૬૪૬૫
  A-ટાઇપ ૫૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી કામનાથ ટ્રેડીંગ કૂં। ૯૮૨૪૫ ૯૦૪૯૧
  A-ટાઇપ ૫૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.બી.આર.એન્ડ કું। (આર.કે.પટેલ એન્ડ કું।) ૯૮૨૪૨ ૧૦૫૪૧
  A-ટાઇપ ૫૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૪૨૮૨ ૦૧૯૫૪
  A-ટાઇપ ૫૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્યામ ટ્રેડર્સ ૯૪૨૬૭ ૮૭૯૩૫
  A-ટાઇપ ૫૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ ડી.કે.પટેલ એન્ડ કું। ૯૮૨૪૨ ૩૨૦૬૮
  A-ટાઇપ ૫૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.સત્યમ ટ્રેડીંગ કું। ૨૭૦૨૪૧૨
  A-ટાઇપ ૫૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ અશ્વિન એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૫ ૮૨૦૨૦
  A-ટાઇપ ૫૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી બંસીધર કોર્પોરેશન શ્રી બંસીધર એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૨ ૧૧૩૮૯
  A-ટાઇપ ૫૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ હિરેન એન્ટરપ્રાઇઝ હિરેન ટ્રેકટર્સ ૯૮૨૫૬ ૪૯૩૧૦
  A-ટાઇપ ૬૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ નિખીલ એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૫ ૦૯૦૮૮
  A-ટાઇપ ૬૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પટેલ ઠક્કર એન્ડ કું। ૯૪૨૬૨ ૧૯૯૪૪