વેપારી નુ નામ અને સરનામા

ક્રમ ટાઇપ દુકાન નં. ક્ષેત્રફળ ચો.ફુટ પેઢીનું નામ મો.નં.
૦૧ A-ટાઇપ ૩૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ કલ્યાણ ટ્રેડીંગ કું। ૨૭૦૨૩૨૨
  A-ટાઇપ ૩૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ ગોવિંદજી મનજી એન્ડ સન્સ ગોકુલ ઇન્ડસ્ટ્રીજ - તરઘડી ૨૭૦૨૫૩૬/૨૭૦૩૭૬૮
  A-ટાઇપ ૩૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ ગોરધનદાસ હરિભાઇ એન્ડ બ્રધર્સ (મે.કે.જે.બ્રધર્સ) ૯૮૨૫૪ ૧૭૧૦૦
  A-ટાઇપ ૩૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ ધીરજલાલ પ્રેમચંદ એન્ડ બ્રધર્સ ૯૮૨૫૪ ૧૭૧૦૦
  A-ટાઇપ ૩૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પી. જયસુખલાલ એન્ડ કું। ૨૫૭૩૬૩૮
  A-ટાઇપ ૩૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.યમુના ટ્રેડીંગ કુ। ૯૮૨૫૨ ૧૭૨૫૧
  A-ટાઇપ ૩૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ મારૂતિ કોટન ૯૮૭૯૫ ૧૧૫૭
  A-ટાઇપ ૪૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.અશ્વીન પટેલ એન્ડ કું। ૯૮૨૪૫ ૯૦૨૮૫
  A-ટાઇપ ૪૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.નંદલાલ ગોપાલજી ખીમાણી ૯૪૨૮૩ ૪૬૬૬૭
  A-ટાઇપ ૪૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ ચંદ્રકાન્ત છગનભાઇ અઢીયા ૯૮૨૪૨ ૩૪૮૪૦
  A-ટાઇપ ૪૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.મયુર ટ્રેડર્સ ૯૮૨૪૨ ૮૪૭૭૮
  A-ટાઇપ ૪૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ સ્વસ્તિક એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૨ ૦૬૦૫૬
  A-ટાઇપ ૪૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.સતનામ ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૨૪૦ ૨૦૨૮૧
  A-ટાઇપ ૪૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.શિવ ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૭૯૦ ૧૦૪૧૪
  A-ટાઇપ ૪૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ એચ.એમ.પટેલ ૯૮૨૫૭ ૨૪૫૦૧
  A-ટાઇપ ૪૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ હાલપરા પ્રભુભાઇ લધાભાઇ એ.કું। ૯૯૦૯૦ ૮૪૩૦૯
  A-ટાઇપ ૪૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ એસ.વિનોદકુમાર એન્ડ કૂં। ૯૮૨૪૪૦૦૬૪૮
  A-ટાઇપ ૫૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી પ્રગટેશ્વર ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૭૯૬ ૬૬૪૬૫
  A-ટાઇપ ૫૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી કામનાથ ટ્રેડીંગ કૂં। ૯૮૨૪૫ ૯૦૪૯૧
  A-ટાઇપ ૫૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.બી.આર.એન્ડ કું। (આર.કે.પટેલ એન્ડ કું।) ૯૮૨૪૨ ૧૦૫૪૧
  A-ટાઇપ ૫૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૪૨૮૨ ૦૧૯૫૪
  A-ટાઇપ ૫૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્યામ ટ્રેડર્સ ૯૪૨૬૭ ૮૭૯૩૫
  A-ટાઇપ ૫૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ ડી.કે.પટેલ એન્ડ કું। ૯૮૨૪૨ ૩૨૦૬૮
  A-ટાઇપ ૫૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.સત્યમ ટ્રેડીંગ કું। ૨૭૦૨૪૧૨
  A-ટાઇપ ૫૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ અશ્વિન એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૫ ૮૨૦૨૦
  A-ટાઇપ ૫૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી બંસીધર કોર્પોરેશન શ્રી બંસીધર એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૨ ૧૧૩૮૯
  A-ટાઇપ ૫૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ હિરેન એન્ટરપ્રાઇઝ હિરેન ટ્રેકટર્સ ૯૮૨૫૬ ૪૯૩૧૦
  A-ટાઇપ ૬૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ નિખીલ એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૫ ૦૯૦૮૮
  A-ટાઇપ ૬૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પટેલ ઠક્કર એન્ડ કું। ૯૪૨૬૨ ૧૯૯૪૪