કપાસ બીટી - 1070.00 , 1269.00 | ઘઉં લોકવન - 346.00 , 394.00 | ઘઉં ટુકડા - 361.00 , 419.00 | જુવાર - સફેદ - 480.00 , 662.00 | જુવાર - પીળી - 275.00 , 310.00 | બાજરી - 255.00 , 285.00 | મકાઇ - 250.00 , 290.00 | તુવેર - 715.00 , 760.00 | ચણા - પીળા - 750.00 , 870.00 | અળદ - 500.00 , 950.00 | મગ - 1050.00 , 1150.00 | વાલ - દેશી - 500.00 , 680.00 | વાલ - પાપળી - 550.00 , 800.00 | ચોળી - 1125.00 , 1280.00 | મઠ - 490.00 , 670.00 | કડથી - 450.00 , 650.00 | સીંગદાણા - 925.00 , 1100.00 | મગફળી - જીણી - 600.00 , 740.00 | મગફળી જાડી - 620.00 , 780.00 | તલી - 1650.00 , 2005.00 | એરન્ડા - 775.00 , 832.00 | અજમો - 1025.00 , 1425.00 | સુવા - 625.00 , 710.00 | સીંગફાડા - 650.00 , 840.00 | તલ કાળા - 1880.00 , 2150.00 | લસણ - 88.00 , 320.00 | ધાણા - 750.00 , 874.00 | વરીયાળી - 1050.00 , 1375.00 | જીરૂ - 3060.00 , 3460.00 | રાય - 704.00 , 803.00 | મેથી - 450.00 , 600.00 | ઇસબગુલ - 1050.00 , 1260.00 | રાયડો - 704.00 , 704.00 | રજકાનું - બી - 1921.00 , 2640.00 | ગુવારનું - બી - 725.00 , 746.00 |
બટાટા - 200.00 , 300.00 | ડુંગળી સુકી - 60.00 , 215.00 | ટમેટા - 440.00 , 560.00 | કોથમરી - 350.00 , 550.00 | મુળા - 260.00 , 420.00 | રીંગણા - 90.00 , 160.00 | કોબીજ - 100.00 , 150.00 | ફુલાવર - 300.00 , 500.00 | ભીંડો - 400.00 , 550.00 | ગુવાર - 450.00 , 650.00 | ચોળા સીંગ - 300.00 , 400.00 | ગીલોડા - 250.00 , 350.00 | દૂધી - 200.00 , 300.00 | કારેલા - 250.00 , 400.00 | સરગવો - 500.00 , 700.00 | તુરીયા - 600.00 , 800.00 | કાકડી - 260.00 , 400.00 | ગાજર - 200.00 , 330.00 | કંટોળા - 600.00 , 750.00 | ગલકા - 250.00 , 350.00 | મેથી - 350.00 , 550.00 | ડુંગળી લીલી - 330.00 , 420.00 | આદુ - 900.00 , 1100.00 | મરચા - લીલા - 200.00 , 360.00 | મકાઇ - લીલી - 180.00 , 250.00 | લીંબુ - 200.00 , 350.00 |

વેપારી નુ નામ અને સરનામા

ક્રમ ટાઇપ દુકાન નં. ક્ષેત્રફળ ચો.ફુટ પેઢીનું નામ મો.નં.
૦૧ A-ટાઇપ ૩૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ કલ્યાણ ટ્રેડીંગ કું। ૨૭૦૨૩૨૨
  A-ટાઇપ ૩૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ ગોવિંદજી મનજી એન્ડ સન્સ ગોકુલ ઇન્ડસ્ટ્રીજ - તરઘડી ૨૭૦૨૫૩૬/૨૭૦૩૭૬૮
  A-ટાઇપ ૩૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ ગોરધનદાસ હરિભાઇ એન્ડ બ્રધર્સ (મે.કે.જે.બ્રધર્સ) ૯૮૨૫૪ ૧૭૧૦૦
  A-ટાઇપ ૩૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ ધીરજલાલ પ્રેમચંદ એન્ડ બ્રધર્સ ૯૮૨૫૪ ૧૭૧૦૦
  A-ટાઇપ ૩૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પી. જયસુખલાલ એન્ડ કું। ૨૫૭૩૬૩૮
  A-ટાઇપ ૩૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.યમુના ટ્રેડીંગ કુ। ૯૮૨૫૨ ૧૭૨૫૧
  A-ટાઇપ ૩૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ મારૂતિ કોટન ૯૮૭૯૫ ૧૧૫૭
  A-ટાઇપ ૪૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.અશ્વીન પટેલ એન્ડ કું। ૯૮૨૪૫ ૯૦૨૮૫
  A-ટાઇપ ૪૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.નંદલાલ ગોપાલજી ખીમાણી ૯૪૨૮૩ ૪૬૬૬૭
  A-ટાઇપ ૪૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ ચંદ્રકાન્ત છગનભાઇ અઢીયા ૯૮૨૪૨ ૩૪૮૪૦
  A-ટાઇપ ૪૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.મયુર ટ્રેડર્સ ૯૮૨૪૨ ૮૪૭૭૮
  A-ટાઇપ ૪૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ સ્વસ્તિક એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૨ ૦૬૦૫૬
  A-ટાઇપ ૪૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.સતનામ ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૨૪૦ ૨૦૨૮૧
  A-ટાઇપ ૪૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.શિવ ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૭૯૦ ૧૦૪૧૪
  A-ટાઇપ ૪૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ એચ.એમ.પટેલ ૯૮૨૫૭ ૨૪૫૦૧
  A-ટાઇપ ૪૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ હાલપરા પ્રભુભાઇ લધાભાઇ એ.કું। ૯૯૦૯૦ ૮૪૩૦૯
  A-ટાઇપ ૪૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ એસ.વિનોદકુમાર એન્ડ કૂં। ૯૮૨૪૪૦૦૬૪૮
  A-ટાઇપ ૫૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી પ્રગટેશ્વર ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૭૯૬ ૬૬૪૬૫
  A-ટાઇપ ૫૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી કામનાથ ટ્રેડીંગ કૂં। ૯૮૨૪૫ ૯૦૪૯૧
  A-ટાઇપ ૫૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.બી.આર.એન્ડ કું। (આર.કે.પટેલ એન્ડ કું।) ૯૮૨૪૨ ૧૦૫૪૧
  A-ટાઇપ ૫૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૪૨૮૨ ૦૧૯૫૪
  A-ટાઇપ ૫૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્યામ ટ્રેડર્સ ૯૪૨૬૭ ૮૭૯૩૫
  A-ટાઇપ ૫૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ ડી.કે.પટેલ એન્ડ કું। ૯૮૨૪૨ ૩૨૦૬૮
  A-ટાઇપ ૫૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.સત્યમ ટ્રેડીંગ કું। ૨૭૦૨૪૧૨
  A-ટાઇપ ૫૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ અશ્વિન એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૫ ૮૨૦૨૦
  A-ટાઇપ ૫૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી બંસીધર કોર્પોરેશન શ્રી બંસીધર એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૨ ૧૧૩૮૯
  A-ટાઇપ ૫૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ હિરેન એન્ટરપ્રાઇઝ હિરેન ટ્રેકટર્સ ૯૮૨૫૬ ૪૯૩૧૦
  A-ટાઇપ ૬૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ નિખીલ એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૮૨૪૫ ૦૯૦૮૮
  A-ટાઇપ ૬૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પટેલ ઠક્કર એન્ડ કું। ૯૪૨૬૨ ૧૯૯૪૪