કપાસ બીટી - 750.00 , 945.00 | ઘઉં લોકવન - 334.00 , 359.00 | ઘઉં ટુકડા - 335.00 , 397.00 | જુવાર - સફેદ - 536.00 , 631.00 | જુવાર - પીળી - 345.00 , 385.00 | બાજરી - 260.00 , 305.00 | તુવેર - 800.00 , 1100.00 | ચણા - પીળા - 765.00 , 850.00 | અળદ - 800.00 , 1216.00 | મગ - 950.00 , 1460.00 | વાલ - દેશી - 1250.00 , 1625.00 | વાલ - પાપળી - 1895.00 , 2205.00 | ચોળી - 800.00 , 1150.00 | તલી - 1451.00 , 1631.00 | એરન્ડા - 737.00 , 767.00 | તલ કાળા - 1400.00 , 2734.00 | લસણ - 723.00 , 1396.00 | ધાણા - 1060.00 , 1270.00 | વરીયાળી - 890.00 , 1005.00 | જીરૂ - 2325.00 , 2495.00 | રાય - 660.00 , 980.00 | મેથી - 930.00 , 1261.00 | રાયડો - 918.00 , 918.00 | રજકાનું - બી - 3000.00 , 4900.00 | ગુવારનું - બી - 743.00 , 743.00 |
બટાટા - 380.00 , 490.00 | ટમેટા - 350.00 , 550.00 | સુરણ - 400.00 , 500.00 | કોથમરી - 1000.00 , 1400.00 | મુળા - 150.00 , 250.00 | રીંગણા - 50.00 , 150.00 | કોબીજ - 190.00 , 320.00 | ફુલાવર - 350.00 , 550.00 | ભીંડો - 80.00 , 140.00 | ગુવાર - 400.00 , 550.00 | ચોળા સીંગ - 110.00 , 190.00 | ગીલોડા - 100.00 , 200.00 | દૂધી - 100.00 , 150.00 | કારેલા - 150.00 , 300.00 | સરગવો - 200.00 , 300.00 | તુરીયા - 250.00 , 300.00 | પરવર - 300.00 , 500.00 | કાકડી - 150.00 , 280.00 | ગાજર - 150.00 , 290.00 | વટાણા - 900.00 , 1200.00 | કંટોળા - 800.00 , 1100.00 | ગલકા - 100.00 , 200.00 | મેથી - 300.00 , 500.00 | ડુંગળી લીલી - 150.00 , 250.00 | આદુ - 800.00 , 1000.00 | મરચા - લીલા - 550.00 , 850.00 | મગફળી - લીલી - 350.00 , 550.00 | મકાઇ - લીલી - 80.00 , 300.00 | લીંબુ - 100.00 , 200.00 |

વેપારી નુ નામ અને સરનામા

ક્રમ ટાઇપ દુકાન નં. ક્ષેત્રફળ ચો.ફુટ પેઢીનું નામ મો.નં.
૦૨ B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે પટેલ ટ્રેડીંગ કું। ૯૪૨૬૪ ૭૯૭૮૨
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.દિલીપ ટ્રેડીંગ કું। (નિલકંઠ કેન્વાસીંગ) ૯૮૨૪૮ ૦૧૭૫૨
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.મનસુખલાલ ગોકળદાસ એ.કું। ૯૮૨૪૦ ૫૯૫૩૯
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.બી.એમ.પટેલ એન્ડ કું। (વિમલ) ૯૮૨૫૦ ૭૫૪૦૮
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.કોટેચા બ્રધર્સ ૯૮૨૫૦ ૭૩૬૩૯
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ બિલનાથ ટ્રેડર્સ ૯૮૨૪૨ ૩૦૪૦૧
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી રામકૃષ્ણ કેન્વાસીંગ ૯૮૨૪૨ ૦૬૦૨૨
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.ચંદારાણા એન્ડ બ્રધર્સ ૯૮૨૪૦ ૬૬૩૭૫
  B-ટાઇપ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રીમદ કેન્વાસીંગ ૯૮૨૪૮ ૦૨૧૭૮
  B-ટાઇપ ૧૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ પરેશ કુમાર નટવરલાલ ૨૭૦૩૨૪૫
  B-ટાઇપ ૧૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પાટીદાર ટ્રેડીંગ કું। (યોગેશ્વર ટ્રેડીંગ કું।) ૯૮૨૫૨ ૧૯૭૧૭
  B-ટાઇપ ૧૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.હરિવલ્લભ ટ્રેડીંગ કું। ૯૪૨૬૦ ૨૮૫૩૯
  B-ટાઇપ ૧૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ તુષાર એન્ટરપ્રાઇઝ ૯૯૨૫૩ ૦૩૪૨૩
  B-ટાઇપ ૧૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.આરઆર.એન્ડ કું। (રઘુવંશી એન્ટરપ્રાઇઝ ) ૯૮૨૪૩ ૦૨૬૦૫
  B-ટાઇપ ૧૫ ૭૦૦ ચો.ફુટ ઠક્કર બાઉચંદ ગાંગજીભાઇ એ.કું। (રઘુવંશી એન્ટરપ્રાઇઝ) ૯૮૨૫૦ ૭૭૬૨૧
  B-ટાઇપ ૧૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ ચંદ્રકાન્ત ધીરજલાલ એન્ડ કું। ૨૭૦૧૧૫૮
  B-ટાઇપ ૧૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.પટેલ ભરતકુમાર એન્ડ કું। ૯૮૨૫૦ ૪૯૯૨૭
  B-ટાઇપ ૧૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.અમૃત ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૨૫૨ ૧૮૭૪૭
  B-ટાઇપ ૧૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ જેન્તીભાઇ જાદવભાઇ ૯૮૨૫૩ ૮૫૦૨૧
  B-ટાઇપ ૨૦ ૭૦૦ ચો.ફુટ વિશાખા ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૭૯૦ ૪૧૫૯૫
  B-ટાઇપ ૨૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.હર્ષદ ટ્રેડર્સ (હાંસલીયા ટ્રેડર્સ) ૯૮૨૪૨ ૧૦૨૧૧
  B-ટાઇપ ૨૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.વિઠ્ઠલાણી એશપોર્ટ ૯૮૨૪૪ ૮૦૩૦૪
  B-ટાઇપ ૨૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રીનાથજી ટ્રેડીંગ કું। (તન્ના ટ્રેડર્સ) ૯૮૨૪૦ ૨૩૬૨૫
  B-ટાઇપ ૨૪ ૭૦૦ ચો.ફુટ પટેલ ચંદુલાલ રાઘવજીભાઇ ૯૮૨૪૪ ૫૧૨૭૫
  B-ટાઇપ ૨૬ ૭૦૦ ચો.ફુટ શ્રી રામ ટ્રેડીંગ કું। ૯૪૨૬૭ ૧૨૭૧૫
  B-ટાઇપ ૨૭ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.રમેશકુમાર એન્ડ કું। ૯૮૭૯૩ ૩૩૫૯૩
  B-ટાઇપ ૨૮ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.મિલન ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૨૫૧ ૩૯૫૮૭
  B-ટાઇપ ૨૯ ૭૦૦ ચો.ફુટ પટેલ મોહનલાલ પ્રેમજીભાઇ (સદગુરૂ ક્લીનીંગ - કુવાડવા) ૯૮૯૮૫ ૦૭૫૩૦
  B-ટાઇપ ૩૧ ૭૦૦ ચો.ફુટ મે.ગંગા ટ્રેડીંગ કું। ૯૮૨૫૩ ૨૪૫૨૪
B-ટાઇપ ૩૨ ૭૦૦ ચો.ફુટ પારી જસુલાલ મણીલાલ એ શ્રોફ
  B-ટાઇપ ૩૩ ૭૦૦ ચો.ફુટ એમ.ડી.મહેતા ૨૭૦૨૭૮૫/૨૨૨૩૩૭૩