કપાસ બીટી - 750.00 , 945.00 | ઘઉં લોકવન - 334.00 , 359.00 | ઘઉં ટુકડા - 335.00 , 397.00 | જુવાર - સફેદ - 536.00 , 631.00 | જુવાર - પીળી - 345.00 , 385.00 | બાજરી - 260.00 , 305.00 | તુવેર - 800.00 , 1100.00 | ચણા - પીળા - 765.00 , 850.00 | અળદ - 800.00 , 1216.00 | મગ - 950.00 , 1460.00 | વાલ - દેશી - 1250.00 , 1625.00 | વાલ - પાપળી - 1895.00 , 2205.00 | ચોળી - 800.00 , 1150.00 | તલી - 1451.00 , 1631.00 | એરન્ડા - 737.00 , 767.00 | તલ કાળા - 1400.00 , 2734.00 | લસણ - 723.00 , 1396.00 | ધાણા - 1060.00 , 1270.00 | વરીયાળી - 890.00 , 1005.00 | જીરૂ - 2325.00 , 2495.00 | રાય - 660.00 , 980.00 | મેથી - 930.00 , 1261.00 | રાયડો - 918.00 , 918.00 | રજકાનું - બી - 3000.00 , 4900.00 | ગુવારનું - બી - 743.00 , 743.00 |
બટાટા - 380.00 , 490.00 | ટમેટા - 350.00 , 550.00 | સુરણ - 400.00 , 500.00 | કોથમરી - 1000.00 , 1400.00 | મુળા - 150.00 , 250.00 | રીંગણા - 50.00 , 150.00 | કોબીજ - 190.00 , 320.00 | ફુલાવર - 350.00 , 550.00 | ભીંડો - 80.00 , 140.00 | ગુવાર - 400.00 , 550.00 | ચોળા સીંગ - 110.00 , 190.00 | ગીલોડા - 100.00 , 200.00 | દૂધી - 100.00 , 150.00 | કારેલા - 150.00 , 300.00 | સરગવો - 200.00 , 300.00 | તુરીયા - 250.00 , 300.00 | પરવર - 300.00 , 500.00 | કાકડી - 150.00 , 280.00 | ગાજર - 150.00 , 290.00 | વટાણા - 900.00 , 1200.00 | કંટોળા - 800.00 , 1100.00 | ગલકા - 100.00 , 200.00 | મેથી - 300.00 , 500.00 | ડુંગળી લીલી - 150.00 , 250.00 | આદુ - 800.00 , 1000.00 | મરચા - લીલા - 550.00 , 850.00 | મગફળી - લીલી - 350.00 , 550.00 | મકાઇ - લીલી - 80.00 , 300.00 | લીંબુ - 100.00 , 200.00 |

વિકાસ ના કામો ની યાદી

સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષ દરમ્યાન કરવામાં આવેલ વિકાસ કામોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
ક્રમ વિકાસ કામની વિગત અંદાજીત ખર્ચ રૂ।.
કમ્પાઉન્ડ વોલ બાંધકામ ૨,૦૪,,૬૫૨.૦૦
રસ્તા ગટર બાંધકામ ૨,૬૩,૬૯૭.૦૦
કોમ્પ્યુટર વે-બ્રીજ નંગ -૨ બાંધકામ ૩,૮૪,૭૨૨.૫૦
વાનેટર વર્કસ ૧,૦૭,૭૯૫.૦૦
ઇલેક્ટ્રીક ફીટીંગ કામ ૩,૯૪૫.૦૦
રોડ પોસ્ટ બાંધકામ ૯૬૨.૦૦
કોલ્ડ સ્ટોરેજ મશીનરી પ્રોજેક્ટ ૭૭,૨૩૭.૫૦
કોલ્ડ સ્ટોરેજ બાંધકામ ૧,૦૦,૧૧૭.૦૦
રસ્તા પાર્કીંગમાં બીટમીન્સ/રીકારપેટીંગ કામ ૮૭,૩૪,૩૫૩.૦૦
  કુલ રૂ।. ૯૮,૭૭,૪૮૧.૦૦