કપાસ બીટી - 815.00 , 1063.00 | ઘઉં લોકવન - 328.00 , 410.00 | ઘઉં ટુકડા - 325.00 , 450.00 | જુવાર - સફેદ - 550.00 , 643.00 | જુવાર - પીળી - 205.00 , 315.00 | બાજરી - 240.00 , 300.00 | મકાઇ - 272.00 , 315.00 | ચણા - પીળા - 960.00 , 1190.00 | અળદ - 950.00 , 1575.00 | મગ - 1100.00 , 1650.00 | વાલ - દેશી - 1150.00 , 1455.00 | વાલ - પાપળી - 1460.00 , 2680.00 | ચોળી - 885.00 , 1435.00 | કડથી - 550.00 , 715.00 | સીંગદાણા - 1340.00 , 1440.00 | મગફળી - જીણી - 840.00 , 1122.00 | મગફળી જાડી - 800.00 , 1076.00 | તલી - 1600.00 , 1800.00 | એરન્ડા - 740.00 , 795.00 | સુવા - 675.00 , 750.00 | સોયાબીન - 780.00 , 825.00 | સીંગફાડા - 980.00 , 1335.00 | તલ કાળા - 2100.00 , 2994.00 | લસણ - 975.00 , 1730.00 | ધાણા - 1100.00 , 1350.00 | વરીયાળી - 805.00 , 975.00 | જીરૂ - 2296.00 , 2535.00 | રાય - 900.00 , 1016.00 | મેથી - 1150.00 , 1369.00 | ઇસબગુલ - 1645.00 , 2105.00 | રાયડો - 900.00 , 1013.00 | રજકાનું - બી - 4800.00 , 6100.00 | ગુવારનું - બી - 730.00 , 763.00 |
બટાટા - 450.00 , 660.00 | ડુંગળી સુકી - 400.00 , 1080.00 | ટમેટા - 500.00 , 650.00 | સુરણ - 400.00 , 550.00 | કોથમરી - 600.00 , 1000.00 | મુળા - 300.00 , 550.00 | રીંગણા - 200.00 , 310.00 | કોબીજ - 480.00 , 720.00 | ફુલાવર - 300.00 , 500.00 | ભીંડો - 280.00 , 400.00 | ગુવાર - 700.00 , 1000.00 | ચોળા સીંગ - 400.00 , 500.00 | વાલોળ - 600.00 , 800.00 | ગીલોડા - 220.00 , 350.00 | દૂધી - 240.00 , 360.00 | કારેલા - 300.00 , 500.00 | તુરીયા - 400.00 , 600.00 | પરવર - 350.00 , 550.00 | કાકડી - 400.00 , 600.00 | ગાજર - 300.00 , 500.00 | ગલકા - 200.00 , 350.00 | મેથી - 300.00 , 550.00 | વાલ - 700.00 , 1000.00 | ડુંગળી લીલી - 300.00 , 700.00 | આદુ - 500.00 , 750.00 | મરચા - લીલા - 400.00 , 700.00 | હળદર - લીલી - 300.00 , 500.00 | મકાઇ - લીલી - 200.00 , 320.00 | લીંબુ - 500.00 , 700.00 |

વિકાસ ના કામો ની યાદી

સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષ દરમ્યાન કરવામાં આવેલ વિકાસ કામોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
ક્રમ વિકાસ કામની વિગત અંદાજીત ખર્ચ રૂ।.
કમ્પાઉન્ડ વોલ બાંધકામ ૨,૦૪,,૬૫૨.૦૦
રસ્તા ગટર બાંધકામ ૨,૬૩,૬૯૭.૦૦
કોમ્પ્યુટર વે-બ્રીજ નંગ -૨ બાંધકામ ૩,૮૪,૭૨૨.૫૦
વાનેટર વર્કસ ૧,૦૭,૭૯૫.૦૦
ઇલેક્ટ્રીક ફીટીંગ કામ ૩,૯૪૫.૦૦
રોડ પોસ્ટ બાંધકામ ૯૬૨.૦૦
કોલ્ડ સ્ટોરેજ મશીનરી પ્રોજેક્ટ ૭૭,૨૩૭.૫૦
કોલ્ડ સ્ટોરેજ બાંધકામ ૧,૦૦,૧૧૭.૦૦
રસ્તા પાર્કીંગમાં બીટમીન્સ/રીકારપેટીંગ કામ ૮૭,૩૪,૩૫૩.૦૦
  કુલ રૂ।. ૯૮,૭૭,૪૮૧.૦૦